Aktueel, 2018


April 2018

pompeblêd FNP kan leven met plan voor doelen, 19-04-2018 (A-FD)

Friesch Dagblad, 19-04-2018, s. 23 – De reaksje fan Sytze T. Hiemstra fan de Feriening Frysk Underwiis (FFU) en de Stifting Sis Tsiis wurdt oanhelle oangeande de termyn fan 12 jier dy’t skoallen krije kinne om de kearndoelen foar it Frysk te ‘halen’. Dy perioade wurdt troch him fierste lang achte. Dat ‘halen’ yn it artikel is boppedat net krekt, want de doelen moatte ‘neistribbe’ wurde en dat is wat oars. Lês fierder >>


pompeblêd Scholen krijgen twaalf jaar voor doelen Fries, 18-04-2018 (A-FD)

Friesch Dagblad, 18-04-2018, s. 1 – Reaksje fan drs. Sytze T. Hiemstra (skriuwer fan de FFU en de Stifting Sis Tsiis) op in fraach fan in FD-sjoernalist oangeande in brief fan Deputearre Steaten, dy’t de skoallen oant 2030, dus noch 12 jier (!), de tiid jaan wolle om alle kearndoelen foar Frysk nei te stribjen. Dy doelen binne neffens Hiemstra minskerjochten en kinne net wachtsje. It giet neffens him fierste traach by de provinsje en it is te min. It soe yn fjouwer jier klear wêze moatte. Lês fierder >>