Brieven en oare stikken 2018

Utgien

14-03-2018 FFU: fernijen kearndoelen Frysk troch de Provinsje

Brief fan FFU-foarsitter Tom Dykstra oan deputearre Poepjes oer it fernijen fan de kearndoelen foar Frysk troch de provinsje Fryslân (Deputearre Steaten).

Klik op: FFU-fernijen kearndoelen Frysk troch DS.pdf om it brief fan Dykstra oan deputearre Poepjes te iepenjen.


31-02-2018 FFU: it Frysk yn de digitale doarpe- en stêdekanon

FFU-brief oan de Stichting FrieslandWonderland mei de fraach oft it inisjatyf om ta in Fryske doarpe- en stêdekanon te kommen (it stribjen is om  422 kanon gear te stallen) en dy op in webstek (‘site’) fan de stifting te setten, der ek ta liedt dat dy (ek) yn it Frysk útbrocht wurde. De FFU achtet dat fan belang, omdat it oer de skiednis fan it eigen gea giet en dêr heart it Frysk by. Bern kinne dy kanons dan yn de eigen taal lêze en boppedat kinne se yn it ûnderwiis brûkt wurde.

Klik op: FFU-Fryske doarpekanon.pdf om it FFU-brief te iepenjen.


Ynkommen

27-03-2018 DINGtiid: reaksje op FFU-brief oer Dingtiid-advys ‘Meartaligens’

Reaksje (d.d. 27-03-2018) fan Dingtiid (‘Orgaan foar de Fryske taal’) op de FFU-kanttekenings (d.d.25-07-2017; sj. ek by ‘útgien’ 2017: FFU: kanttekenings by Dingtiid-advys ‘Meartaligens as kwaliteit en doel’, 25-07-17.pdf) by har Dingtiid-advys ‘Meartaligens as kwaliteit en doel’ en ús fersyk om ta mear gearwurking te kommen. 

Dingtiid sprekt syn grutte wurdearring út foar ús saakkundigens en befleinens en wol it petear fierder mei ús en oaren oangean, û.o. op 19 sept. 2018, om dêrmei ek de provinsje wer fan ‘ynput’ te foarsjen foar de nije ‘Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer’ (perioade oant en mei 2023).

Klik op: Dingtiid-Gearwurking mei FFU.pdf om it DINGtiid-brief te iepenjen.

 

Jo hawwe 'Adobe Acrobat Reader' nedich om de triemmen te iepenjen. Hjir kinne jo klikke om 'Adobe Acrobat Reader' oer te heljen: http://www.adobe.nl/products/acrobat/readstep2.html