Kursus Frysk

Elts dy 't de kwaliteit fan syn Frysk skriuwen (taal, stavering) ferbetterje wol, kin de neikommende Kursus Frysk Skriuwen (ek) selsstannich trochnimme. It ynstapnivo is likenôch dat fan lju dy 't it Afûk-A-diploma hawwe. Korreksjeblêden binne oan 'e ein fan eltse les te finen. Suggestjes foar ferbetterings graach takomme litte oan de skriuwer S.T. Hiemstra.De leargong bestiet śt acht frij wiidweidige lessen en in ynhāldsopjefte. In stikmannich, winliken ūnmisbere, ūnderwiislearmiddels binne in yntegraal ūnderdiel fan de kursus. Dy binne yn eltse goede boekwinkel oan te tugen. Sjoch dźrfoar: Les 1, par. 1.1. (stavering), par. 1.2. (tiidwurden) en par. 1.3. (taalregels en taaleigen). Klik op de ynhāldsopjefte om koart wat oer de ūnderdielen en ūnderwerpen gewaar te wurden.

Om de ōfsūnderlike lessen oer te heljen, klik dan op: Les 1, Les 2, Les 3, Les 4, Les 5, Les 6, Les 7, Les 8, Les 9 , Les 10

It mei ynmoed en yn eigen tempo trochwurkjen fan de acht lessen leannet wier-wier de muoite! De kursus is ek goed brūkber as neislachwurk foar de wat dregere staverings- en taalswierrichheden.

Gean dermei oan ’e slach en helje it te lege persintaazje Friezen omheech dat goed en geef Frysk skriuwe kin en dy feardigens ek alle dagen brūkt!

Wa’t lesjouwer wurde wol by de Afûk, folget yn in winterhealjier praktyk- en teorylessen om it Afûk-lesjouwersfoech te heljen. De 10 teorylessen binne gearstald troch drs. Sytze T. Hiemstra.

Jo kinne de lessen (mei ferwizings nei oar materiaal en nei beskate aktiviteiten) op dit plak ek oanklikke: Les 1, Didaktyk Afûk; Les 2, Didaktyk Afûk; Les 3, Didaktyk Afûk; Les 4, Didaktyk Afûk; Les 5, Didaktyk Afûk; Les 6, Didaktyk Afûk; Les 7, Didaktyk Afûk; Les 8, Didaktyk Afûk; Les 9, Didaktyk Afûk; Les 10, Didaktyk Afûk

 

 

 

 

Jo hawwe 'Adobe Acrobat Reader' nedich om de triemmen te iepenjen. Hjir kinne jo klikke om 'Adobe Acrobat Reader' oer te heljen: http://www.adobe.nl/products/acrobat/readstep2.html