Lid wurde: (English)

As jo ek fan betinken binne dat der mear dien wurde moat oan it Frysk yn it ûnderwiis, stypje ús dan troch lid te wurden fan de feriening. Foar € 10,- jiers wurde jo dan op 'e hichte holden mei de aktiviteiten fan 'e F.F.U. en fansels kinne jo dêr dan ek oan meidwaan.

Hjir kinne jo klikke as jo noch mear fan ús stribjen witte wolle.

Klik op FFU-struibrief om ús folder te iepenjen.

Jo kinne jo opjaan troch in e-postberjocht te stjoeren nei: ffupost@hotmail.com mei dêryn jo efternamme, foarletters, strjitte en hûsnûmer, postkoade en wenplak, lân en e-postadres.